द बॉय हू क्राइड वुल्फ
The Boy Who Cried Wolf (2024)

 

The Boy Who Cried Wolf

 

एके काळी, टेकड्या आणि हिरव्यागार कुरणांमध्ये वसलेल्या एका छोट्या गावात, जॅक नावाचा एक 

खोडकर मेंढपाळ मुलगा राहत होता.

जॅकला गावातील मेंढ्यांच्या कळपावर लक्ष ठेवण्याचे काम देण्यात आले होते, ही जबाबदारी त्याला अनेकदा 

कंटाळवाणा आणि कंटाळवाणा वाटली.

Facebook  The Boy Who Cried Wolf

त्याच्या दिवसांची नीरसता तोडण्यासाठी, जॅकने एक धूर्त योजना आखली. जेव्हा जेव्हा त्याला कंटाळा यायचा 

किंवा उत्साह वाढायचा तेव्हा तो गावाच्या काठावर पळत येत असे आणि म्हणत असे “लांडगा! लांडगा! 

लांडगा मेंढ्यांवर हल्ला करत आहे!”

त्याच्या रडण्याने घाबरलेले गावकरी त्याच्या मदतीला धावून आले, पण फक्त जॅक खोडकरपणे हसताना 

त्यांना दिसला.

 

The Boy Who Cried Wolf

 

(The Boy Who Cried Wolf)

सुरुवातीला, गावकऱ्यांनी जॅकला त्याच्या फसव्या वागणुकीबद्दल फटकारले आणि लांडग्याला 

खोट्या रडण्याच्या परिणामांची चेतावणी दिली. पण जॅकने त्यांच्या इशाऱ्यांकडे लक्ष दिले नाही. 

थोड्यावेळासाठी आनंद मिळवून आणि त्याच्या खोडीने त्यांचे लक्ष वेधून घेतले.

वेळोवेळी, त्याने आपला डाव पुन्हा साध्य केला, प्रत्येक वेळी गावकऱ्यांमध्ये घबराट आणि गोंधळ 

निर्माण झाला.

एका भयंकर दिवशी, जेव्हा सूर्य क्षितिजाच्या खाली डुबकी मारत होता आणि शेतात सावल्या 

पसरल्या तेव्हा एक वास्तविक लांडगा गावात घुसला, त्याचे डोळे भुकेने चमकत होते.

जॅकला आपल्या कळपाजवळ येणाऱ्या या जीवघेण्या प्राण्याला पाहून, त्याच्या शरीरातून भीतीचा 

थरकाप उडाला.

थरथर कापत तो मोठ्याने ओरडला, “लांडगा! लांडगा! कृपया मला मदत करा, एक लांडगा खरोखर 

माझ्या मेंढ्यांवर हल्ला करत आहे!”

 

The Boy Who Cried Wolf

 

पण यावेळी, जॅकच्या भूतकाळातील फसवणुकीमुळे कंटाळलेले गावकरी त्याच्यावर विश्वास 

ठेवण्यास कचरले.

काहींनी अविश्वासाने मान हलवली, तर काहींनी त्याच्या आधीच्या खोट्या ओरडण्याबद्दल कुरबुर 

केली. जॅकच्या हताश विनवणीकडे दुर्लक्ष करून, त्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे पसंत केले, खात्री 

पटली की तो पुन्हा एक क्रूर युक्ती खेळत आहे.

लांडग्याने बिनधास्त मेंढरांवर वार करताच गावात भीतीचे वातावरण पसरले.

घाबरलेल्या प्राण्यांच्या आवाजाने हवा भरून गेली, जॅकने त्याच्या अप्रामाणिकपणाचे गंभीर परिणाम 

लक्षात घेऊन भयभीतपणे पाहिले.

शेवटी गावकरी त्याच्या मदतीला धावून आले तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता.

लांडग्याने कळपाचा बराचसा भाग खाऊन टाकला होता, त्यामुळे त्याचा नाश झाला होता.

 
 

The Boy Who Cried Wolf

 

शोकांतिकेनंतर, जॅकने आपल्या मूर्ख कृत्याबद्दल आणि त्यांच्यामुळे झालेल्या नुकसानाबद्दल 

पश्चात्ताप करून शरमेने आपले डोके लटकवले.

जॅकच्या खोटेपणामुळे झालेल्या विनाशामुळे दुःखी झालेल्या गावकऱ्यांनी त्याला क्षमा केली परंतु 

त्या दिवशी शिकलेल्या महत्त्वपूर्ण धड्याची आठवण करून दिली. Facebook

The Boy Who Cried Wolfकथेची नैतिकता स्पष्ट आहे – अप्रामाणिकपणा आणि फसवणूकीचे 

परिणाम आहेत. विश्वास आणि विश्वासार्हता या मौल्यवान वस्तू आहेत ज्या कमावल्या पाहिजेत आणि 

राखल्या पाहिजेत. एकदा हरवले की पुन्हा मिळवण्याचे आव्हान असते. ही सावधगिरीची कथा 

जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये प्रामाणिकपणा आणि सचोटीचे गुण आहेत याची आठवण करून देते.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *